Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава >>

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи >>

Прием и преместване на ученици >>