Важни документи

Седмично разписание 2017/2018г.- Прогимназиален етап

Годишна училищна програма
за целодневна организация на учебния процес 2016/2017 година>>

План- прием за първи клас 2017/ 2018 година >>
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците >>
Анализ на резултатите от план за работа на Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците/учебна 2015- 2016г./ >>
План- защита при бедствия на пребиваващите >>
Седмично разписание 2016-Начален етап >>
Седмично разписание 2016-Прогимназиален етап >>
Механизъм към Училищната програма “ Твоят час“ >>
Училищен съвет “ Твоят час“ >>
Заповед “ Твоят час“ >>
Правилник за дейността >>
График за обучение на учениците по Гражданска защита в ОУ ” Васил Левски” >>
График консултации учители в ОУ ” Васил Левски” >>
График консултации родители в ОУ” Васил Левски” >>
Бюджет за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на първо тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на второ тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на трето тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Правилник на училището >>
Годишен план >>
План квалификация >>
Правилник за вътрешния ред >>
Концепция за развитие >>
Анкета с родители на първокласници за оценка условията на придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училището и обратно >>
План за контролната дейност >>
График учебно време >>
Учебен план >>
Вътрешни правила за работна заплата >>
Стратегия за развитие на училището >>
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>
График за провеждане на класни и контролни >>
Годишен план на училищната комисията за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция >>
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд >>
План по безопасност на движението >>
План на заседанията на педагогическия съвет >>
Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим>>
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>
Програма за превенция на ранното напускане на училище >>
Етичен кодекс >>