Годишен план >>

План за контролната дейност >>

План за квалификационна дейност >>

Правилник за дейността >>

План за организиране на дейностите по безопасност на движението >>

План на заседанията на педагогическия съвет >>

П Л А Н на училищната комисията за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция >>

Организация на учебния ден- Дневен режим >>

Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационна дейност >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Училищен Учебен план за 1,2,3,4,5,6 и 7 клас >>

Архив >>