Седмично разписание 2 срок

Заповед за определяне на групи по проект „Успех за теб “ за учебната 2023-2024

План-прием първи клас 2024-2025г.

УКОПНВО VIIклас

УКОПНВО IV клас

Национално външно оценяване през учебната 2023-2024 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 9,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Санкции-на-ученици-и-мерки-при-отсъствия и противоречащо на ПУО поведение.pdf

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ

На 01.11.2023 г. със заповед № РД09-3543 на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката, е утвърден Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище

Заповед № РД09-3543/01.11.2023 г 

Механизъм_противодействие-на-нарк.-училище

Презентация на тема „Механизъм за предотвратяване разпространението и употребата на наркотични вещества“

Механизъм

Схеми по Механизма

Декларация-конфиденциланост

Информация за нормативната база и функции на различните институции

Информация за помощни материали и институции

Декларация за информирано съгласие от родител

Програма-за-превенция-на-зависимостите

Стратегия за развитие 2024_ 2028 г.

Теми и график на заседанията на ПС 2023-2024

прав-к за вътр.ред 2023-2024

Вътрешни правила за организация и провеждане на дейностите по интереси

Защитна мрежа

Етичен кодекс на ученика

Вътрешни правила за работна заплата

Етичен кодекс

План за квалификационната дейност

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за намаляване броя на отсъствията

План за работа с родители

План за контролната дейност на директора

План за управление при кризи

Правилник за дейността на институцията

Правила за безопасен интернет

Програма за превенция на наркоманията

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА- ДАРЕНИЯ

Вътрешни правила – НП Изкуства и спорт

Дневен режим 2023-2024

Годишна учебна програма за ЦОУД

Мерки за повишаване качеството

КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛOВИЯ НА ТРУД

Мрежова сигурност

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА

Осигуряване на нормален учебен процес през зимата

План за дейността на МО учителите за учебната 2023-2024

ОУ Хитово годишен план

План за насърчаване на грамотността

План за работата на УКБППМН

План за работа при отсъствие

План-на-комисия-култура-и-спорт

План на дейностите по БДП

Политика за защита на лични данни

Правилник за дейността на училището

График контролни 1 срок

График- дежурство- учители- Хитово

УУП- 2023-2024

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ПРАВИЛНИК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

Етичен кодекс на ученика

Училищна програма по занимания по интереси 2022-2023 година

Мерки за повишаване качеството на образование 2022_2023

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА- ДАРЕНИЯ

Вътрешни правила по киберсигурност

ПЛАН ЗА РАБОТА ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПЕРСОНАЛА

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ за превенция и работа с деца жертви на насилие или риск от насилие и при кризисна интервенция през учебната 2022/2023 година

План по охрана на труда

План при зимни условия

Стратегия за управление на риска

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Правилник ЗБУТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

План – механизъм за превенция на терористични действия

Персонал-поверителност

Мрежова сигурност

План за насърчаване на грамотността

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Политика за защита на лични данни

Годишен план

Система от качествени показатели

План на дейностите по БДП

Програма ранно отпадане

Прием и преместване на ученици

Механизъм за контрол на редовното и точното отразяване на отсъствията

Правила за безопасен интернет (ДАЗД)

Годишна програма за ГЦОУД

Програма за подкрепа за личностно развитие

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

Правила за работа с електронен дневник

Заповед за план- прием 1 клас

Училищна комисия за организиране и провеждане на HBO (УKOПHBO) по български език и литература и математика за учениците от IV и VII клас

Заповед за дежурство на учители за пътуващи ученици

Седмично разписание 2022-2023

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023

УУП 2022-2023

График допълнителни консултации 2022-2023

График класни и контролни работи – първи срок 2022-2023

УУП

Вътрешни правила за работна заплата – актуализирани септември 2022

организация на учебния ден

план за квалификационната дейност -2022-2023

план за контролната дейност на директора

правилник за дейността

график- класни и контролни втори срок 2021-2022 година

график – консултации втори срок- 2021- 2022

План – прием за учебна 2022-2023 г.

График за консултации на учителите 2021-2022

Седмично разписание – първи срок- 2021-2022

Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022

Правилник ЗБУТ 2021-2022

Правилник за дейността 2021-2022

План за контролната дейност на 2021-2022

График за дежурство 2021-2022

Годишна програма ГЦОУД 2021-2022

ЕТИЧЕН КОДЕКС -2021-2022

Организация на учебния ден 2021-2022 г.

Училищни учебни планове 2021-2022

Вътрешни правила зa работната заплата

Иформиране на родителите на деца записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Доклад-анализ 2021

Заповед за компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни, творчески и или спортни дейности

График компенсиращи мерки – начален етап

Годишна план- програма по БДП

Заповед-план-прием 1 клас

Седмично разписание 2 срок

График-дежурства 2 срок

График-класни и контролни работи 2 срок

График -консултации 2 срок

График -консултации 2 срок

Стратегия за развитие на училището 2020_ 2024 г.

Заповед за учебното време 2.12.20 г.

Заповед ОРЕС

Инструкция-ОРЕС

Декларация за осигурени условия ОРЕС

Декларация- електронна среда

Графици-втори час на класа-консултации-дежурства

График-класни и контролни работи 1 срок

http://ouhitovo.info/wp-content/uploads/2020/10/график-контролни-и-класни-работи-2-стр.-1-срок-2.jpg

Седмично разписание I срок >>

Учебна програма за избираеми часове 1-4 клас >>

Учебна програма за избираеми часове 5-7клас >>

Тематичен план квалификационна дейност >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021 учебна година >>

ПРОГРАМА С МЕРКИ, СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА SARS-COV-2 (КОРОНАВИРУС)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи >>

Програмата за подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2020 – 2021 година >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник ЗБУТ >>

Правилник за дейността за учебната 2020/ 2021 година >>

Политика за защита на лични данни >>

План при зимни условия >>

План на дейностите по БДП >>

Годишен план училищната комисия за превенция и работа с деца жертви на насилие или риск от насилие и при кризисна интервенция през учебната 2020/2021 година >>

План за квалификационна дейност 2020/ 2021 година >>

План за управление при кризи >>

План – механизъм за превенция на терористични действия >>

Политика поверителност персонал >>

Годишен план за учебната 2020/ 2021 година >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

Етичен кодекс за учебната 2020/ 2021 година >>

Дневен режим за учебната 2020/ 2021 година >>

Годишна учебна програма за ЦОУД >>

Училищен план за противодействие на училищния тормоз >>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Вътрешни правила за работната заплата >>

План за контролната дейност на директора >>

ПЛАН-ПРИЕМ на ученици в I клас за учебната 2020/ 2021 година >>

Годишен план >>

План за контролната дейност >>

План за квалификационна дейност >>

Правилник за дейността >>

План за организиране на дейностите по безопасност на движението >>

План на заседанията на педагогическия съвет >>

П Л А Н на училищната комисията за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция >>

Организация на учебния ден- Дневен режим >>

Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационна дейност >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Училищен Учебен план за 1,2,3,4,5,6 и 7 клас >>

Архив >>