Етичен кодекс >>

Годишен план >>

Вътрешни правила за защита на лични данни >>

График контролни >>

График за обучение на учениците по гражданска защита >>

Правилник за витрешния трудов ред >>

Правилник ЗБУТ >>

Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационна дейност>>

Дневен режим >>

График за дежурство на учителите >>

Приложение № 4 >>

Приложение № 3 >>

Приложение № 5 >>

Правилник за дейността >>

План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 година >>

График за консултиране на родители >>

График за консултации на учителите >>

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт >>

Училищен учебен план >>

Организация на учебния ден 2018/2019 година >>

План на контролната дейност >>

Архив >>