НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ ПО МОДУЛ „ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП“

ОУ „Васил Левски“, с. Хитово, общ. Добричка

с площадка за обучение в часовете по безопасност на движението

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОУ „Васил Левски“ с. Хитово разработи и спечели проект по Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ .

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приложение № 1 към Заповед РД09-1308 – Списък на класираните училища по проект „Успех за теб“

Заповед РД09 -130928.06.2023 на министъра за утвърждаване на списък с класираните училища

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободно работно място за образователен медиатор по проект “ Успех за теб“.
Необходими са компютърни умения, свидетелство за управление на МПС и автомобил.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

На база проведена анкета сред ученици от 05.10.2023 година стартират дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

Дейностите се водят от външен специалист в училището.

На 10.05.2023 година ПРЕД УЧИТЕЛИТЕ ОТ оу“ Васил Левски“ с. Хитово  беше представена презентация с дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“. Учителите се запознаха с целите, задачите дейностите и  целевите групи по проекта.     Проект Успех за теб

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“2022-2023г.

През учебната година 2022/2023 в ОУ „Васил Левски“ с. Хитово ще се доставят по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Учениците от учебното заведение ще получават и биологични придукти. Пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проектът ще се осъществява в следните дейности: Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. В ОУ „Васил Левски“ с. Хитово за учебната 2022-2023 година има сформирана една група по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с ръководител Галина Стоянова. Групата се състои от 5 ученици, които са от първи клас. Ръководителят работи с учениците по Дейност 2.

Заповед за определяне на групи по НП “ Занимания по интереси“- учебна 2022-2023 година

Заповед за определяне на групи по НП “ Занимания по интереси“- учебна 2022-2023 година

Заповед за определяне на групи по НП “ Занимания по интереси“- учебна 2021-2022 година

Заповед за определяне на групи по НП “ Занимания по интереси“- учебна 2021-2022 година

Заповед за определяне на групи по проект“ Подкрепа за успех“ – учебна 2021-2022 година

Заповед за определяне на групи по проект“ Подкрепа за успех“ – учебна 2021-2022 година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Основните дейности по проекта са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.                                                                                                    В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
  Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:
– Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000 броя;
– Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718 броя;
– Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 – 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
– Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000 броя;
– Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
– Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000 броя.

 

Официален сайт на проекта: https://react.mon.bg

 

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „ Васил Левски“ с. Хитово

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на непълен работен ден за учебната 2020/2021 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

Общи:

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.
 1. Специфични:
 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Съдейства за ефективното реализиране на обучение в електронна среда от разстояние и всички необходими дейности за достигане до деца и родители, които не разполагат с електронни устройства, както и за провеждането на ефективно и безопасно обучение.
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

 • Изисквания към кандидатите:
 1. Образование: основно/средно/висше образование
 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

 1. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 2. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

 1. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 2. по документи
 3. събеседване с избраните по документи кандиати

 

 1. Необходими документи:
  1. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено образование;
  5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 12 месеца (до приключване на проекта?)
Документи се подават лично като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор“

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 15 септември 2020 г.

 

1. Проект“BG05M2OP001-2.004-0004″Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания ,умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/-фаза 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“2014-2020 г.

Повече информация тук >>

Индивидуална образователна карта

zapoved mahanizam 17

zapoved tvoiatchas

pravila tvoiat chas

savet tvoiat chas

mehanizam – 1

mehanizam – 2

mehanizam – 3

mehanizam – 4

blank

doklad tvoiat chas

pravila obshestven savet tvoiat chas – 17

protokoli tvoiat chas – 17

Zapoved mehanizam tvoiat chas – 17

Длъжностна характеристика-Твоят час -1 фаза

Занимания по интереси

Обучителни затруднения

analiz tvoiat chas 800039