1. Проект“BG05M2OP001-2.004-0004″Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания ,умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/-фаза 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж“2014-2020 г.

Повече информация тук >>

Индивидуална образователна карта

zapoved mahanizam 17

zapoved tvoiatchas

pravila tvoiat chas

savet tvoiat chas

mehanizam – 1

mehanizam – 2

mehanizam – 3

mehanizam – 4

blank

doklad tvoiat chas

pravila obshestven savet tvoiat chas – 17

protokoli tvoiat chas – 17

Zapoved mehanizam tvoiat chas – 17

Длъжностна характеристика-Твоят час -1 фаза

Занимания по интереси

Обучителни затруднения

analiz tvoiat chas 800039