Основно училище”Васил Левски”,с. Хитово, община Добричка, област Добрич

СПИСЪК

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ в ОУ”Васил Левски”, с. Хитово,община Добричка

през учебната 2018– 2019г.

име, презиме и фамилия

длъжност

1

Димка Стефанова Тодорова

директор

2

Румяна Желева Иванова

ст. учител І-ІV

3

Валерия Димитрова Великова

ст.учителІ-ІV

4

Мария Георгиева Чакърова

ст.учител І-ІV

5

Янка Кръстева Георгиева

ст.учител V-VІІ

6

Гинка Иванова Милева

учител V-VІІ

7

Павлета Борисова Керанова

ст.учител ЦДО

8

Галина Маринова Стоянова

учител ЦДО

9

Добрин Пламенов Добрев

учител ЦДО