Заповед за дежурство на учители за пътуващи ученици

Седмично разписание 2022-2023

Правилник за вътрешния трудов ред 2022-2023

УУП 2022-2023

График допълнителни консултации 2022-2023

График класни и контролни работи – първи срок 2022-2023

УУП

ВПТЗ – актуализирани септември 2022

организация на учебния ден

план за квалификационната дейност -2022-2023

план за контролната дейност на директора

правилник за дейността

график- класни и контролни втори срок 2021-2022 година

график – консултации втори срок- 20221- 2022

План – прием за учебна 2022-2023 г.

График за консултации на учителите 2021-2022

Седмично разписание – първи срок- 2021-2022

Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022

Правилник ЗБУТ 2021-2022

Правилник за дейността 2021-2022

План за контролната дейност на 2021-2022

График за дежурство 2021-2022

Годишна програма ГЦОУД 2021-2022

ЕТИЧЕН КОДЕКС -202012022

Организация на учебния ден 2021-2022 г.

Училищни учебни планове 2021-2022

Вътрешни правила зa работната заплата

Иформиране на родителите на деца записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Доклад-анализ 2021

Заповед за компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни, творчески и или спортни дейности

График компенсиращи мерки – начален етап

Годишна план- програма по БДП

Заповед-план-прием 1 клас

Седмично разписание 2 срок

График-дежурства 2 срок

График-класни и контролни работи 2 срок

График -консултации 2 срок

График -консултации 2 срок

Стратегия за развитие на училището 2020_ 2024 г.

Заповед за учебното време 2.12.20 г.

Заповед ОРЕС

Инструкция-ОРЕС

Декларация за осигурени условия ОРЕС

Декларация- електронна среда

Графици-втори час на класа-консултации-дежурства

График-класни и контролни работи 1 срок

http://ouhitovo.info/wp-content/uploads/2020/10/график-контролни-и-класни-работи-2-стр.-1-срок-2.jpg

Седмично разписание I срок >>

Учебна програма за избираеми часове 1-4 клас >>

Учебна програма за избираеми часове 5-7клас >>

Тематичен план квалификационна дейност >>

Програма за превенция на ранното напускане на училище >>

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2020/2021 учебна година >>

ПРОГРАМА С МЕРКИ, СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА SARS-COV-2 (КОРОНАВИРУС)

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи >>

Програмата за подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2020 – 2021 година >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Правилник ЗБУТ >>

Правилник за дейността за учебната 2020/ 2021 година >>

Политика за защита на лични данни >>

План при зимни условия >>

План на дейностите по БДП >>

Годишен план училищната комисия за превенция и работа с деца жертви на насилие или риск от насилие и при кризисна интервенция през учебната 2020/2021 година >>

План за квалификационна дейност 2020/ 2021 година >>

План за управление при кризи >>

План – механизъм за превенция на терористични действия >>

Политика поверителност персонал >>

Годишен план за учебната 2020/ 2021 година >>

Мерки за повишаване качеството на образованието >>

Етичен кодекс за учебната 2020/ 2021 година >>

Дневен режим за учебната 2020/ 2021 година >>

Годишна учебна програма за ЦОУД >>

Училищен план за противодействие на училищния тормоз >>

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>

Вътрешни правила за работната заплата >>

План за контролната дейност на директора >>

ПЛАН-ПРИЕМ на ученици в I клас за учебната 2020/ 2021 година >>

Годишен план >>

План за контролната дейност >>

План за квалификационна дейност >>

Правилник за дейността >>

План за организиране на дейностите по безопасност на движението >>

План на заседанията на педагогическия съвет >>

П Л А Н на училищната комисията за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция >>

Организация на учебния ден- Дневен режим >>

Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационна дейност >>

Правилник за вътрешния трудов ред >>

Училищен Учебен план за 1,2,3,4,5,6 и 7 клас >>

Архив >>