АРХИВ документи

Етичен кодекс >>

Годишен план >>

Вътрешни правила за защита на лични данни >>

График контролни >>

График за обучение на учениците по гражданска защита >>

Правилник за витрешния трудов ред >>

Правилник ЗБУТ >>

Правила за участие на педагогическия персонал в квалификационна дейност>>

Дневен режим >>

График за дежурство на учителите >>

Приложение № 4 >>

Приложение № 3 >>

Приложение № 5 >>

Правилник за дейността >>

План за квалификационна дейност за учебната 2018/2019 година >>

График за консултиране на родители >>

График за консултации на учителите >>

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт >>

Училищен учебен план >>

Организация на учебния ден 2018/2019 година >>

План на контролната дейност >>

Доклад – приобщаващо образование

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт

График за обучение на учениците по Гражданска защита

График за консултиране на родители

График за консултации на учителите по учебни предмети

Мерки за повишаване качеството на образованието

Заповед за утвърждаване на символи- оценки

Седмично разписание 2017/2018г – начален етап

Седмично разписание 2017/2918г. – прогимназиален етап

Правилник  за осигуряване на безопасни условия на труд на обучение, възпитание и труд

Дневен режим

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес 2017/2018г.

План-защита при бедствия на пребиваващите

Правилник за дейността

План за квалификация 2017/2018г.

Правилник за вътрешния ред

Годишен план

План на контролната дейност

График учебно време

Учебен план

График за провеждане на класни и контролни

Годишен план на училищната комисия за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция

План по безопасност на движението

Етичен кодекс

Годишна училищна програма
за целодневна организация на учебния процес 2016/2017 година>>

План- прием за първи клас 2017/ 2018 година >>
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците >>
Анализ на резултатите от план за работа на Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците/учебна 2015- 2016г./ >>
План- защита при бедствия на пребиваващите >>
Седмично разписание 2016-Начален етап >>
Седмично разписание 2016-Прогимназиален етап >>
Механизъм към Училищната програма “ Твоят час“ >>
Училищен съвет “ Твоят час“ >>
Заповед “ Твоят час“ >>
Правилник за дейността >>
График за обучение на учениците по Гражданска защита в ОУ ” Васил Левски” >>
График консултации учители в ОУ ” Васил Левски” >>
График консултации родители в ОУ” Васил Левски” >>
Бюджет за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на първо тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на второ тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Отчет за изпълнение на трето тримесечие за 2015 – разгледайте тук >>
Правилник на училището >>
Годишен план >>
План квалификация >>
Правилник за вътрешния ред >>
Концепция за развитие >>
Анкета с родители на първокласници за оценка условията на придвижване, опасностите и затрудненията на пътуването на първокласника по пътя от дома до училището и обратно >>
План за контролната дейност >>
График учебно време >>
Учебен план >>
Вътрешни правила за работна заплата >>
Стратегия за развитие на училището >>
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците >>
График за провеждане на класни и контролни >>
Годишен план на училищната комисията за превенцията на насилието на деца, жертви на насилие, в риск от насилие и за взаимодействие с органите при кризисна интервенция >>
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд >>
План по безопасност на движението >>
План на заседанията на педагогическия съвет >>
Правила за осигуряване на реда, сигурността и пропускателния режим>>
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи >>
Програма за превенция на ранното напускане на училище >>
Етичен кодекс >>